Bases Concurs "Cant de l'Estoreta Velleta"
 
     
 
A TOTES LES COMISSIONS DE FALLES INFANTILS
 
     
 

Per a reviure l’antic i tradicional cant de l’estoreta velleta, la Comissió de la PLAÇA DE L’ARBRE, amb el patrocini de la Junta Central Fallera, ve mantinent este concurs, d’acord a les següents BASES:


1.- La representació de cada Falla estarà integrada tan sols per components de la Comissió Infantil que desfilaran (formant grup o en solitari) revivint personatges populars i quotidians en la València ciutadana entre els anys 1795-1935. Es condició indispensable que tanque la desfilada un grup de xiquets que portant una estora per terra, interpreten el cant de l’estoreta.

2.- Les Comissions podran optar als següents Premis:

- Premi de Conjunt
- Premi de Xiquet mes Típic
- Premi de Cant

Les Falles podran participar en els apartats que desitgen, sent solament obligatòria la participació en l’apartat de "cant".

3.- Per a optar al Premi de Conjunt es deuran reunir les següents condicions:

a) Tot el conjunt tindrà una unitat i respondre a un lema que te d'especificar-se a la Falla PLAÇA DE L’ARBRE, al moment de la inscripció.

b) Tots els xiquets (be per grup o solitari) deuran representar personatges populars i quotidians de la vida ciutadana Valenciana entre els anys 1795-1935, en alguns dels seus aspectes: cultural, social, econòmic o polític.

c) Tant els grups com els xiquets que participen en solitari, deuran anar acompanyats per cartells que anuncien al públic i jurat allò que estan representant.

d) Quedarà sense optar a este Premi qualsevol conjunt que no reuna estes condicions.

4.- Per a optar al Premi de Xiquet mes Típic, es deuran reunir les següents condicions:

I) Cada Falla podrà presentar u o dos candidats a este Premi.

II) El xiquet/a candidat/a a Premi, deurà representar u dels molts personatges típics que a València hi eren en les èpoques esmentades. Deurà destacar-se en lloc visible pel Jurat, davant del qual realitzarà la seua representació si així ho requereix el seu paper.

III) Quedarà sense possibilitat de Premi, qualsevol xiquet/a que no reuna estes condicions.

5.- Per a optar al Premi de Cant, deuran reunir-se las següents condicions:

a) La participació en este apartat es obligatòria per a totes les Comissions participants.

b) Este grup tancarà la participació en el Concurs de cada Comissió i estarà integrat per xiquets, portant l’estora per terra, on s’hauran col·locat "trastos" vells, simulant haver-los replegat interpretant la cançó del cant de l'estoreta.

c) El Jurat valorarà la fidelitat de la lletra, melodia i bona interpretació de la cançó.

6.- La intervenció de cada Comissió no podrà sobrepassar els 10 minuts de duració total.

7.- Les Falles, hauran d’inscriure abans del termini fixat per la Comissió organitzadora, Falla PLAÇA DE L’ARBRE, reservant-se l’organització la possibilitat de fer una selecció dels participants, en el cas de que fora massa nombrosa.

8.- La Comissió de la Falla PLAÇA DE L’ARBRE no podrà participar com a concursant, reservant-se el dret de nomenar el Secretari del Jurat, però sense veu ni vot.

9.- Si així ho considera, la Comissió de la Falla PLAÇA DE L’ARBRE, podrà demanar un guió, lo mes complet possible, on es farien constar els apartats del Concurs en què es vol participar, així com el lema del conjunt, els xiquets que opten a Premi i una lleugera explicació d’allò que se va a representar.

10.- S’atorgaran els següents Premis:

Conjunt: Sis premis, numerats de l’u al sis.

Xiquet: Sis premis, numerats de l’u al sis.

Cant: Tants com Falles participants, numerats de l’u fins el darrer.

Tres Premis oferits per la J. C. F., per a la Falla que obtinga el Primer Premi en cada apartat.

Premis Extraordinaris Manel Aliaga i Manel Jesús-Maria, concedit pels fallers de la PLAÇA DE L’ARBRE, en votació secreta.

Tots aquells que ofereixen les cases comercials patrocinadores i concedits segons les condicions que elles demanen.

11.- El jurat qualificador, baix la presidència de l'Excma. Alcaldessa de València o Regidor en qui deleguen, estarà format per un representant al màxim nivell de J. C. F., junt als Jurats honoraris nomenats per la Falla PLAÇA DE L’ARBRE i aquells altres designats per aquelles entitats que tenen relació en la festa fallera o simplement en els migs artístics i valencianistes.

La Falla PLAÇA DE L’ARBRE nomenarà un Jurat format per cinc membres de la seua Comissió per a fallar els Premis Extraordinaris MANEL ALIAGA i MANEL JESUS-MARIA, així com aquells de les cases comercials que ho deixen al nostre criteri.

12.- Com a acte dins del programa oficial de festeigs de la J. C. F. el Concurs del "CANT DE L’ESTORETA" estarà presidit per la Fallera Major Infantil de València, i la seua Cort d’Honor que serà acompanyada per la Fallera Major Infantil de la Falla PLAÇA DE L’ARBRE, i Comissió de la Falla organitzadora.

13.- Sols pels fets d’inscriure’s en el Concurs, ja suposa l’admissió de les presents bases, que podia modificar si ho creu procedent en alguns dels seus apartats la Comissió organitzadora, Falla Plaça de l'Arbre.